خب اگه دقت کرده باشین یه چن وقتی نبود...

ولی الان برگشتم و خیلی از پارمیسی ممنونم که حواسش به وب بود :)

بریم که بترکونیم :)

نظرم بدیناا

بای