تئوری دژاوو ( جهان های موازی )

                                                           3

تئوری «جهان های موازی» در سالیان اخیر زیاد در معرض توجه قرار گرفته است. مطابق این تئوری، در همین لحظه کنونی که ما در حال زندگی بر روی کره زمین هستیم، نسخه ای دیگر از ما، در یک جهان دیگر، در حال تجربه موقعیت های متفاوت است. بر این اساس، برخی از نظریه پردازان، پدیده آشناپنداری را با جهان های موازی مرتبط دانسته اند.

نظریه پردازان مورد اشاره اعتقاد دارند، این که آدم احساس می کند یک موقعیت را پیش تر تجربه کرده، می تواند بدین خاطر باشد که وی با موقعیت مذکور، در جهان موازی مواجه بوده است. بر این مبنا، دو جهان موازی، گاه و بی گاه با هم تعامل و تداخل دارند! ایده ای که باور آن کمی دشوار است.

تئوری جهان های موازی جذابیت های خاص خود را دارد ولی به خاطر عدم برخورداری از پشتوانه های علمی، هیچ گاه مورد حمایت دانشمندان منطق گرا نبوده است.