از بین این اهنگا یکی رو انتخاب کنین کاور ویالن کنم :
1- سلطان قلبها

2- جان مریم

3- الهه ناز

4- تایتانیک

5- خواب های طلایی 

6- هارمونی شرق و غرب

7-تولد

8 - پرواز ( از گروه اریان )

از بین 15 تا اهنگ معروف که زدم اینا رو بیشتر دوس دارم 

9 -cocerto modereito