یه اهنگ خیلی خفن از ایتیزFireworks (I`m The One)

 اگه دان کنید براتون لیریک هم میاد اینطوری: